wykres

Niskie stopy procentowe skłaniają inwestorów do poszukiwań atrakcyjnych lokat dla kapitału. Aby móc bezpiecznie inwestować i chronić wkład inwestycyjny przed stratą, należy pamiętać o dywersyfikacji ryzyka. Dzięki dywersyfikacji posiadanych aktywów, inwestor może podejmować bardziej odważne działania na rynku finansowym, jednocześnie będąc spokojnym o wahania cen nabytych pojedynczych aktywów finansowych. Głównym narzędziem stosowanym w tym celu jest analiza portfelowa.

Portfele inwestycyjne

W celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego buduje się tak zwane portfele inwestycyjne, które stanowią zbiór obecnie posiadanych aktywów finansowych. Portfel inwestycyjny może zawierać zarówno akcje, obligacje, kontrakty krótkoterminowe, udziały w funduszach inwestycyjnych czy też inne aktywa finansowe. Kluczowe w budowaniu dobrego portfela inwestycyjnego jest zestawianie ze sobą aktywów, które nie są ze sobą blisko skorelowane. W dużym uproszczeniu oznacza to unikanie inwestowania w jedną branżę lub inne gałęzie gospodarki, które są od niej zależne.

Analiza portfela inwestycyjnego

Analiza portfelowa jest powszechnie stosowaną metodą zarządzania ryzykiem przez inwestorów na całym świecie. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie wyższego zwrotu z inwestycji, ale również ochrona kapitału podstawowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku niepewnej sytuacji na wybranych rynkach, ale również przy względnie stabilnej sytuacji gospodarczej. Dywersyfikacja ryzyka i analiza portfela inwestycyjnego pełni więc rolę skutecznego zabezpieczenia na wypadek nieprzewidywalnych odchyleń na rynku finansowych.

Inwestor może ograniczyć ryzyko portfelowe stosując analizę techniczną i fundamentalną spółek i wskaźników dla branż, które składają się na portfel inwestycyjny. Dzięki połączeniu tych dwóch typów analiz rynku finansowego, inwestor może przewidzieć spadki i inne niekorzystne ruchy fluktuacyjne na rynkach i odpowiednio wcześnie wycofać się z wybranych inwestycji. Analiza techniczna pomaga przewidywać zmiany w krótkim okresie, natomiast analiza fundamentalna będzie nieocenionym wsparciem podczas inwestycji o długim terminie wykupu. W ten sposób zarządzanie portfelem inwestycyjnym obarczone jest mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Portfel w portfelu – jak to możliwe?

Metoda portfelowa nie dotyczy jedynie tych inwestorów, którzy chcą działać na rynku finansowym samodzielnie. Kiedy brakuje nam czasu na szczegółową analizę każdego z elementów portfela, warto rozważyć inwestycję w otwarte fundusze inwestycyjne, które oferują gotowe pakiety o różnym stopniu ryzyka i horyzoncie czasowym inwestycji. Pozwala to na dopasowanie odpowiedniego portfela inwestycyjnego do aktualnej sytuacji inwestora, a także tworzenie portfela składającego się z udziałów w funduszach inwestycyjnych, które cechują się niskim dodatnim lub wysokim ujemnym współczynnikiem korelacji. Przykładowa oferta dla inwestorów zainteresowanych funduszami inwestycyjnymi jest dostępna na stronie Generali Investment.

Każda okazja do ograniczenia ryzyka portfelowego jest warta wykorzystania. Dzięki odpowiednio dobranemu portfelowi inwestycyjnemu, spada ryzyko finansowe związane z nagłymi wahaniami cen. Czasami jedna niewłaściwa wypowiedź osoby wpływowej może przyczynić się do sporego zamieszania na rynku finansowym, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo inwestycji i ochronę kapitału. Bezpieczne aktywa inwestycyjne generują niewielki zysk, dlatego bardziej optymalnym rozwiązaniem, szczególnie w długim horyzoncie czasowym, jest zdywersyfikowanie ryzyka poprzez analizę portfela inwestycyjnego. Pozwoli to osiągnąć znacznie lepsze wyniki z inwestycji niż w przypadku pojedynczych działań inwestora.

You may also like