suwmiarka

Pomiary już od bardzo dawna były podstawowym sposobem opisywania świata i pozyskiwania informacji ilościowych ze wszystkich dziedzin działalności człowieka. Nic dziwnego, że na przestrzeni wieków starano się uporządkować jednostki miar i stworzyć jednolity system pomiarowy. Współcześnie tą kwestią zajmuje się metrologia. Czym jest i jakie są jej rodzaje?

Miara i nauka – czym jest metrologia?

Wydania encyklopedyczne doszukują się genezy słowa metrologia w języku grackim, gdzie métron to miara, a lógos to słowo, czyli nauka. Metrologia jest wiec dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem sposobów dokonywania pomiarów oraz określaniem zasad interpretacji uzyskanych wyników. W klasycznym rozumieniu zajmowała się ona pomiarami fizycznymi. Współczesna nauka pozwoliła na rozszerzenie tego zakresu o wiele rodzajów pomiarów, takich jak pomiary stałych fizycznych, właściwości materiałów, analizę sygnałów, badanie przyrządów pomiarowych, a nawet pomiary biomedyczne czy badania w naukach ekonomicznych i socjologicznych. Nauka ta dzieli się na ogólną, stosowaną, teoretyczną i normatywną.

Metrologia skupia się na pomiarze obiektu i określa jego metodę, tworzy projekty i systemy pomiarowe, a także przedstawia sposoby interpretacji pomiarów oraz określa tolerancje niedokładności pomiaru. Metrologia zajmuje się również budową, eksploatacją i konserwacją przyrządów pomiarowych. Tak szeroki zakres zainteresowań wymusza podział na różnego typu metrologię zajmującą się pomiarami charakterystycznymi dla określonych dziedzin nauki, techniki i innej działalności człowieka. Szczególnie duże znaczenie ma metrologia przemysłowa i warsztatowa.

Metrologia przemysłowa i warsztatowa

Metrologia przemysłowa i warsztatowa mają istotne znaczenie przy produkcji przyrządów i sprawdzianów pomiarowych. Jest wykorzystywana w takich procesach jak definiowanie zakresu kontroli pomiarowej, niejednokrotnie wymagającej urządzeń indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych do badania poszczególnych detali. Dobrym przykładem firmy korzystającej w pełni ze zdobyczy metrologii jest producent przyrządów pomiarowych Zetek z Wieliczki. Metrologia ma także zastosowanie przy projektowani przyrządów kontrolno-pomiarowych, takich jak maszyny współrzędnościowe, za pomocą których wykonuje się pomiary współrzędnościowe CMM. Oczywiście precyzyjne pomiary i określania różnego typu parametrów nie tylko fizycznych leżą u podstaw wszystkich branż przemysłowych i życia codziennego. Można więc śmiało stwierdzić, że metrologia jest wszechobecna w otoczeniu człowieka.

You may also like