Obowiązki po sprzedaży samochodu

Sprzedaż samochodu to dla wielu osób na pozyskanie dodatkowej gotówki, jednak należy pamiętać, że z transakcją tą wiąże się szereg formalności, jakich będzie trzeba dopełnić. Jakie są kolejne czynności po sprzedaży samochodu?

Spisanie umowy

Znalezienie nabywcy pojazdu to tak naprawdę dopiero początek- konieczne będzie jeszcze dopełnienie licznych formalności, przy czym w pierwszej kolejności należy spisać stosowną umowę. Muszą się w niej znaleźć następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne pojazdu,
  • dotyczące ewentualnych wad,
  • dane osobowe nabywcy i sprzedawcy,
  • wzmianka o tym, kto zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dopełnienie formalności urzędowych

Sprzedając samochód, jesteśmy zobowiązani zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Mamy na to 30 dni od zbycia, czyli od momentu podpisania umowy bądź daty rzeczywistego przekazania pojazdu. Zgłoszenia dokonuje osoba, na którą pojazd był zarejestrowany. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 1000 zł. Jednocześnie należy pamiętać, że sprzedaż auta to czynność podlegająca opodatkowaniu. Podatek od czynności cywilnoprawnych zwyczajowo płaci nabywca, jednak kwestię tą warto uregulować w umowie. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której żadna ze stron nie wywiąże się ze zobowiązania- wtedy odpowiedzialność ponosi solidarnie nabywca i sprzedawca.

Obowiązki po sprzedaży samochodu, co zrobić po sprzedaży samochodu?

Jeśli sporządziliśmy umowę kupna-sprzedaży, a następnie zawiadomiliśmy o fakcie zbycia auta właściwy urząd, to nie pozostaje nic innego, jak złożyć stosowne zawiadomienie w firmie, w której wykupiliśmy OC. Mamy na to 30 dni, jednak zdecydowanie warto się pospieszyć, zwłaszcza jeśli zbliża się termin zapłaty kolejnej składki OC. Obecnie polisa przechodzi na nowego właściciela, nie ma więc możliwości odzyskania części składki. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nabywca wypowie ubezpieczycielowi umowę w ciągu 30 dni od momentu zakupu pojazdu.

Jakie obowiązki ciążą na nas, gdy sprzedajmy samochód handlarzowi?

Jakie obowiązki po sprzedaży samochodu, co zrobić po sprzedaży samochodu, gdy stroną transakcji jest handlarz pojazdów? Zwykle zajmuje się on takimi kwestiami jak import aut ze Szwecji czy import aut z Ameryki, jednak może też nabywać rodzime modele. Warto mieć na uwadze, że w takim przypadku musimy dopełnić dokładnie te same obowiązki, co w przypadku sprzedaży samochodu osobie fizycznej. Jeśli handlarz prowadzi firmę, będącą podatnikiem VAT, to nie będziemy zwolnieni z opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych.

You may also like